Tuyền dụng Kỹ sư Cấp, thoát nước (Phòng Kỹ thuật – Đấu thầu)