Tiền thân của Công ty cổ phần kỹ thuật công trình Viêt Nam là Cục Cơ khí tàu thuyền – Bộ thuỷ sản.

  • Ngày 25-5-1983: Theo Nghị định số 38/HĐBT, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định chấm dứt hoạt động của Cục để chuyển sang thành lập Công ty Cơ khí Thuỷ sản.
  • Ngày 22-8-1983: Căn cứ theo nghị định trên, Bộ thuỷ sản đã có quyết định số 444/TS/QĐ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Công ty, kể từ đó Công ty bắt đầu hoạt động.
  • Ngày 31-03-1993: Căn cứ quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 338/HĐBT ngày 20-11-1991, Công ty được Bộ Thuỷ sản cho thành lập lại theo Quyết định số 259 TS/QĐ-TC với tên gọi là Công ty Cơ khí và Tàu thuyền Thuỷ sản.
  • Ngày 08-12-2004: Theo chủ trương về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Công ty được Bộ Thuỷ sản quyết định cho chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần có tên gọi là “CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM” (tên gọi là 2T CORPORATION) theo Quyết dịnh số 1142/QĐ-BTS ngày 08-12-2004.
  • lich-su-phat-trienNgày 14-04-2005: Để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trình độ quản lý của Công ty cũng như tính cạnh tranh trên thị trường, Công ty triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tới các bộ phận và phòng ban của Công ty và đã đạt được chứng chỉ ISO 9001:2000 do SGC United Kingdom Ltd cấp.
  • Ngày 15-4-2010 SGC United Kingdom Ltd đã tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 cho 2T Corp.

lich-su-phat-trien1Hình ảnh: Các CBCNV Công ty qua các thế hệ trong buổi kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Công ty (22/8/1983-22/8/2006)

lich-su-phat-trien2