Tọa Đàm “ Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao công tác quản lý, điều hành trong thi công dự án”