Thông báo và giới thiệu Tổng Giám đốc kể từ 17/06/2019