Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2021