Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021