Lễ kỹ kết Hợp đồng M&E Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bình Định